» Podmínky použití

Podmínky použití

Poslední aktualizace: 3.8. 2021

Vítejte na internetových stránkách www.atopie-online-mezioborove.cz (dále jen „internetové stránky“).

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „společnost”).

Cílem internetových stránek je obecná konzultace týkající se léčby pacientů s atopií, jejímž účelem je poskytnutí nezávazné informace (názoru) kolegia lékařů bez vztahu k indikaci léčby a konkrétnímu pacientovi. Internetové stránky nejsou určeny ani doporučovány jako náhrada odborného lékařského poradenství. Internetové stránky jsou určeny striktně pouze pro odborníky – lékaře, oprávněné předepisovat humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Užíváním internetových stránek jejich uživatelé berou na vědomí, že internetové stránky jsou určeny užší skupině odborníků a že se s tímto vymezením odborníka pro účely užívání těchto internetových stránek seznámili.

Cílem internetových stránek není podpora spotřeby léčivých přípravků ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. Ve všech případech zveřejněných informací se jedná o osobní názory konkrétních lékařů poskytujících nezávazné konzultace prostřednictvím internetových stránek. Internetové stránky neslouží k poskytování zdravotních služeb a společnost není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách.

Souhlas s právním upozorněním a jeho změnami

Přístupem na internetové stránky a jejich užíváním potvrzujete, že jste si přečetl/a Podmínky použití, Zásady ochrany osobních údajů a Zásady práce s cookies a že s nimi souhlasíte. Internetové stránky, jejich obsah a dokumenty zmíněné v předchozí větě mohou být bez předchozího upozornění příležitostně aktualizovány nebo změněny. Příslušnou aktualizací a/nebo změnou jste vázán/a od okamžiku jejich uveřejnění. Každý uživatel je povinen používat internetové stránky v souladu s těmito pokyny a Podmínkami použití (viz níže).

Dostupnost internetových stránek

Internetové stránky jsou navrženy tak, aby splňovaly právní předpisy Evropské unie, a jsou určeny pro použití pouze pro obyvatele Evropské unie. Pro některé osoby nebo v některých zemích mimo Evropskou unii může být přístup na internetové stránky nezákonný. Pokud k internetovým stránkám přistupujete z území mimo Evropskou unii, činíte tak na vaše vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Autorské právo a ochranné známky

Internetové stránky a jejich obsah jsou vlastnictvím společnosti a jsou chráněny právními předpisy týkajícími se práva autorského. Informace, včetně textu, obrázků, audio a video souborů, si na internetových stránkách můžete prohlížet a můžete si je stahovat pro své vlastní nekomerční použití. Žádné úpravy nebo další rozmnožování internetových stránek a jejich obsahu nejsou dovoleny. Je zakázáno distribuovat, upravovat, přenášet, opětovně používat nebo opětovně vyvěšovat tyto internetové stránky nebo jejich obsah. Ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy a obchodní úpravy uvedené na těchto internetových stránkách jsou chráněny vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy. Jakékoli využití výše uvedeného bez předchozího písemného oprávnění společnosti je zakázáno.

Upozornění na záruky

INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU”. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ ÚPLNOSTI, SPRÁVNOSTI, PŘÍSTUPNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK A JEJICH OBSAHU A JEJICH PŘÍPADNÉHO NEOMEZOVÁNÍ A POUŽITELNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ VIRY, WORMY ANI JINÉ KÓDY, KTERÉ BY MOHLY MÍT ŠKODLIVÉ NEBO DESTRUKTIVNÍ VLASTNOSTI.

SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ NEBO HOSTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU, NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU K TĚMTO INTERNETOVÝM STRÁNKÁM A/NEBO JEJICH OBSAHU, JEJICH UŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOSTI UŽÍVAT, SPOLÉHÁNÍ SE NA NĚ NEBO JAKOUKOLI JEJICH CHYBU NEBO OPOMENUTÍ.

Rozhodné právo

Veškeré případné nároky týkající se internetových stránek a jejich obsahu se řídí právním řádem České republiky. Používáním internetových stránek souhlasíte s výhradní jurisdikcí českých soudů.

Odkazy na jiné webové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat reference nebo odkazy na jiné stránky, které nemá společnost pod kontrolou a na něž se nevztahuje toto právní upozornění. Tyto reference a/nebo odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši orientaci a společnost neodpovídá za případné škody nebo újmy vyplývající z těchto stránek nebo referencí či odkazů na ně.

Odkazy na internetové stránky

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti je zakázáno provádět rámování těchto internetových stránek nebo jejich obsahu, vytvářet hluboké odkazy, zrcadlení (mirroring) nebo opakovaně vysílat tyto internetové stránky nebo jejich obsah, ani z nich citovat nebo je použít na webové stránce třetí strany.

„Pokyny pro použití“

Používání těchto stránek je možné pouze po potvrzení odbornosti zaškrtnutím pole: „Potvrzuji, že jsem odborníkem“, což znamená, že výslovně prohlašujete a potvrzujete, že jste odborníkem podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že jste osobou oprávněnou léčivé přípravky a zdravotnické prostředky vydávat nebo předepisovat.

Dotazy

Dotazy je možné vkládat prostřednictvím odkazu („Vložte dotaz“, dostupném zde).

Dotazy musí vždy obsahovat:
anamnézu
diagnózu či dotaz na diagnózu
vyšetření, průběh dosavadní léčby
předchozí léčbu
dotaz pro kolegium
Dotazy nesmí obsahovat:
žádné osobní údaje třetích osob,
osobní údaje uživatele (tazatele) nad rámec účelu dotazu, resp. odpovědi na dotaz,
hanlivé, urážlivé výrazy či jiná sdělení v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy.
Dotazy musí obsahovat pracoviště uživatele, jeho jméno a příjmení, diagnózu (zařazení dotazu) a jeho e-mail. Dotazy také mohou obsahovat uvedení konkrétního názvu léčivého přípravku. Více informací o zpracování osobních údajů, zadaných při pokládání dotazu, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném zde.

Úprava dotazu

Dotazy vkládané na internetové stránky nebudou po zveřejnění obsahovat žádné osobní údaje. V případě, že dotaz není anonymní, pak si provozovatel internetových stránek, vyhrazuje právo dotaz anonymizovat a publikovat pouze text neobsahující osobní údaje.

Provozovatel je oprávněn dotaz v případě potřeby upravit/zkrátit. Provozovatel je rovněž oprávněn bez dalšího upozornění dotaz odstranit. Na zveřejnění dotazu a na odpověď na dotaz není právní nárok. Dotazy je možné po vložení upravit pouze pokud toto odsouhlasí provozovatel internetových stránek.

Odpověď na dotaz

Provozovatel si vyhrazuje právo dotaz i bez uvedení důvodu neuveřejnit. Provozovatel si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodu na dotaz nezajistit odpověď. Odpověď bude uveřejněna v příslušné záložce na www.revma-online.cz spolu s anonymizovaným dotazem. Společnost neodpovídá za správnost odpovědi na konkrétní dotaz. Odpověď vyjadřuje pouze odborný názor lékařů z kolegia a nezbavuje tazatele povinnosti postupovat při léčbě pacienta v souladu s právními předpisy a etickými normami.

Kontakt

V případě jakýchkoli otázek týkajících se podmínek použití internetových stránek, přihlášením či vkládáním dotazů nás prosím kontaktujte na adrese: info@atopie-online-mezioborove.cz